вівторок, 2 травня 2023 р.

 

Сучасний підхід до вивчення іноземної мови

“Освіта – це не наповнення відра, а розведення вогню”.
21 століття диктує нові реалії, за яких важливо навчитися бути мобільним, організованим, адаптованим до будь-яких умов, навіть найекстремальніших. COVID-19 змінив ставлення до освіти та вивчення мов зокрема. Багато людей, прагнучи вивчати іноземні мови, намагаються знайти зручні інноваційні підходи до навчання, які будуть актуальними для їхніх потреб та відповідатимуть вимогам життя в карантині.
Кожен викладач, як професійний актор, під час заняття змінює ролі, підхід до навчання, щоб його учням, слухачам не просто було цікаво, а ще й викликало подальше самостійне вивчення мови за межами школи.
Тому школа англійської мови Cambridge Club поділиться у цій статті сучасними методиками викладання мови, які допоможуть опанувати мову.

понеділок, 1 травня 2023 р.

середа, 30 жовтня 2019 р.


«Особистісно - орієнтований  підхід  у навчанні іноземних мов через проектні технології, ігрову діяльність та інші інноваційні технології.»

В даний час пошук нових педагогічних технологій пов'язаний з відсутністю у частини учнів позитивної мотивації до вивчення іноземної (англійської) мови при усвідомленні в суспільстві в цілому важливості його вивчення. Мотивація недостатня, тому що при вивченні іноземної мови учні зіткаються зі значними труднощами і не засвоюють матеріал через свої психологічні особливості (особливості пам'яті, сприйняття, мислення).
 Метод проектів як раз і дозволяє, на думку дослідників, вирішити проблему мотивації, створити позитивний настрій до вивчення іноземної мови. Це досягається за допомогою перенесення центру навчання з вчителя на учня, створення умов для співпраці та взаємодії між учнями, що є мотивуючим фактором, а позитивна мотивація - це ключ до успішного вивчення іноземної мови. Виконання проектних завдань дозволяє учням бачити практичну користь від вивчення іноземної мови, наслідком чого є підвищення інтересу до цього предмета.                                           
 Ефективному розв'язанню проблеми навчання іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації може сприяти, на думку вчених, метод проектів, який дозволяє реалізувати найбільш складну і суттєву для методики завдання - створення мовного середовища, а на її основі створення потреби у використанні іноземної мови на практиці.                                                                                                
Проектна методика забезпечує особистісно-орієнтоване виховання та навчання, тому що вона практично вбирає в себе й інші сучасні технології, наприклад, такі, як навчання в співробітництві. Особистісно-орієнтоване виховання та навчання відображає спрямованість на гуманізацію освіти, що у викладанні іноземних мов знаходить вираження в орієнтації процесу навчання на розвиток особистості учня засобами даного навчального процесу. Змінюється схема спілкування - учень починає виступати як активний творчий суб'єкт навчальної діяльності. Особистісно-орієнтоване навчання означає облік індивідуально-психологічних особливостей учнів, цілеспрямоване формування цих особливостей, загальнокультурний, особистіснийрозвиток учнів.  Розвивається активне самостійне мислення, фантазія, креативність, вміння не просто запам'ятовувати і відтворювати, а застосовувати знання на практиці, вміння самостійно планувати дії, прогнозувати можливі варіанти вирішення завдань, вибирати засоби і способи їх реалізації. Крім того, в учнів з'являється можливість показати свої організаторські здібності, приховані таланти.
З’ясовано, що гра – це своєрідна триєдність, яка втілюється у мовленнєвій, ігровій та навчальній діяльності. Студенти сприймають її, у першу чергу, як ігрову діяльність, у процесі якої вони примірюють різні ролі у різних ситуаціях. При цьому навчальний характер рольової гри ними часто не усвідомлюється. Натомість викладач свідомо розглядає рольову гру як форму навчання спілкуванню, тому для нього мета гри полягає передовсім у «розвитку мовленнєвих навичок і умінь вихованців» [9, 206]. Приймаючи конкретну роль, студенти грають самих себе або ж якого-небудь персонажа у специфічній ситуації. Звідси – важливість включення формованої мовленнєвої діяльності у пізнавальну й ігрову. У цьому ключі викладач конструює для студента такі зовнішні та внутрішні обставини, в яких він змушений використати доцільне висловлювання. Цю доцільність диктує контекст ситуації, а мірою засвоєння студентом згаданих обставин, викладач пропонує ті форми, необхідні для побудови цього висловлювання. Зазначимо, що такий підхід містить особливу перспективність в умовах сьогодення. Отже, рольові ігри дають можливість програмувати зміст висловлювання, відштовхуючись від психологічної та соціальної специфіки заданої ролі. З цього погляду актуальним є розширення рольової палітри, що міститься у підручниках з іноземних мов. Мірилом цього має бути використання відомих для студентів персонажів, а також моделювання природних ситуацій спілкування. Звісно, в навчанні не втрачають своєї вагомості розважальні елементи, однак більш доречним є вирішення позамовного завдання.

Йдеться, для прикладу, про створення певного образу за допомогою міміки, жестів, визначеного змісту мовленнєвої та позамовленнєвої поведінки. Зазначимо, що у ділових іграх усі завдання пронизані проблемним характером, адже вони моделюють суперечності професійної діяльності у справжньому житті й запрограмовують фахову спрямованість творчої активності. Заслуговує схвалення реакція студентів, коли вони задають додаткові запитання, висувають гіпотези, розмірковують, полемізують з метою розв’язання конфліктних ситуацій. Крім цього, ділові ігри акцентують їхню увагу на найбільш істотних – з практичного погляду – аспектах досліджуваного матеріалу, допомагаючи «творчо переосмислювати та засвоювати навчальний матеріал у контексті його професійної значущості» Усе це дає підстави дійти висновку, що рольова організація спілкування вимагає від викладача іноземної мови у ВНЗ ставлення до студента як до особистості з притаманними їй особливостями, а ці прояви можуть і повинні враховуватися при розподілі ролей. Саме тому такий розподіл постає відповідальним педагогічним завданням. У цьому ключі знання мотивів, інтересів, вікових особливостей та індивідуальних здібностей студентів, їхніх міжособистісних взаємин уможливлює викладачеві запропонувати їм ті ролі, які найбільшою мірою відповідають специфіці їхньої «Я-особи». До того ж, при розподілі ролей важливо враховувати не лише інтереси студентів, а й своєрідність їхнього темпераменту, що являється особистісним підходом.
Ці технології допомагають реалізувати особовоорієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їхнього рівня знань.

Для досягнення комунікативної компетенції — комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь — я використовую новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Інноваційні методи навчання іноземних мов, які базуються на інноваційному підході, спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу.

Основними принцами сучасних методів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять на учня, цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії за наявності віри вчителя в успіх своїх учнів, інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук.

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. На практиці досить ефективними виявилися такі форми роботи: індивідуальна, парна, групова й робота в команді.

До сучасних технологій належить технологія співпраці, яку я активно впроваджую в навчальний процес. Основна ідея полягає в створенні умов для активної спільної діяльності учнів в різних навчальних ситуаціях. Діти об’єднуються в групи по 3–4 особи, їм дають одне завдання, при цьому обговорюють роль кожного. Кожен учень відповідає не тільки за результат своєї роботи, але й за результат усієї групи. Тому слабкі учні прагнуть з’ясувати в сильних те, що їм незрозуміло, а сильні — щоб слабкі досконало розібралися в завданні. І від цього виграє весь клас, тому що спільно ліквідовують прогалини у знаннях.

Під час різних видів роботи учні стають перед проблемою поповнення знань, лексичного запасу чи комунікативних умінь, тому вони активізують свою діяльність та в процесі спілкування намагаються вирішити дані питання. Це позитивно впливає на розвиток мислення та уважності учнів, зацікавлює їх та стимулює до співпраці.Останніми роками все частіше піднімається питання про вживання нових інформаційних технологій в викладані іноземних мов. Це не лише нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою вивчення іноземної мови є формування і розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичному опануванню іноземної мови.
Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного опанування мови для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які б дозволили кожному учневі проявити свою активність, свою творчість. Завдання вчителя - активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі вивчення іноземної мови.
Сучасні педагогічні технології такі, як навчання у співпраці, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет - ресурсів допомагають реалізувати особово-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їх рівня знань.
Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови включають: вивчення лексики; відпрацювання вимови; вивчення діалогічної і монологічної мови; вивчення писемності; відпрацювання граматичних явищ.
Можливості використання Інтернет - ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для здобуття будь-якою необхідною учням і вчителям інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі: народознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів та інше.
На уроках англійської мови за допомогою Інтернету можна вирішувати цілий ряд дидактичних завдань: формувати навики і уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати уміння письмової мови школярів; поповнювати словарний запас учнів; формувати у школярів мотивацію до вивчення англійської мови.
Крім того, робота направлена на вивчення можливостей Інтернет - технологій для розширення кругозору школярів, налагоджувати і підтримувати ділові зв'язки і контакти зі своїми однолітками в англомовних країнах.
Учні можуть брати участь в тестуванні, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться по мережі Інтернет, переписуватися з однолітками з інших країн, брати участь в чатах, відеоконференціях та інше.

Підвищення мовної активності студентів, забезпечення психологічного комфорту і переведення спілкування з формального в особистісний план є необхідними, але недостатніми умовами. Робота з дорослою аудиторією вимагає найбільшої уваги до специфіки особистості кожного студента, його інтересів, врахування соціальної ролі, ставлення до партнерів по комунікації. Слідом за І. С. Якіманською [5], розрізняються терміни «диференціація навчання» і «диференційований підхід у навчанні»: у другому випадку йдеться спочатку про розкриття індивідуальності студента, потім про вибір для нього найсприятливіших умов розвитку через пропоновані диференційовані форми, а не навпаки. Мислення студентів характеризується різними особливостями, такими як самостійність, глибина розуміння, швидкість. Мислення функціонує в єдності з мовленням. Наявність індивідуальних відмінностей мислення вимагає застосування різних прийомів навчання. Важливу роль в оволодінні іноземною мовою відіграє пам’ять. Участь у комунікативній діяльності можлива лише у тому випадку, коли у довготривалій пам’яті (свідомості) людини міцно зберігаються мовні засоби. Існують різні типи пам’яті. Одні студенти краще запам’ятовують предмети (образна пам’ять), інші — слова (вербальна пам’ять). Оскільки у кожній групі є студенти з різним типом пам’яті і мовної уваги, викладач враховує ці аспекти у своїй професійній діяльності. Наприклад, студентам з низьким рівнем мовної уваги краще пропонувати зорову опору (текст, відеоматеріал, схеми).
Наприклад:
 Duties and tasks of an Automotive Electrician Automotive electricians may perform the following tasks:
1)    work with computer-controlled engine management systems; 2) service, identify and repair faults on electronically controlled vehicle systems such as electronic fuel injection, electronic ignition, anti-lock braking, cruise control, automatic transmission, airbags and air conditioning; 3) install electrical equipment such as gauges, lighting, starter motors; 4) install electrically operated accessories such as radios, heating or demisting equipment, air conditioners, anti-theft systems; 5) refer to circuit diagrams, and use meters and test instruments 6) adjust engine control systems; 7) test, recondition and replace faulty alternators, generators, starter motors and related items such as voltage regulators and batteries; 8) repair faulty ignition, electrical wiring, fuses, lamps and switches; 9) use hand tools, specialized electrical tools, instruments and machines, including drills, grinders, presses and lathes; 10) solder or weld when repairing electrical parts; 11) sell and install electrical parts and accessories; 12) install, repair and service air conditioning systems.

Висновки
 На підставі теоретичного вивчення проблеми втілення особистісно орієнтованого підходу в іншомовну освіту студентів різних спеціальностей можна зробити висновки про необхідність урахування продуктивної і творчої діяльності, яка є провідною для професійного розвитку вираження особистості. Цей підхід передбачає, що в центрі навчання знаходиться сам студент як особистість. Виходячи з рівня його знань і умінь, викладач формує, направляє весь освітній процес з метою розвитку особистості студента.
вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Резюме


V: Good morning
B: Good morning
V: I am Alex. And I want to work in your market. Last week I sent you a resume and you invited me at a job interview.
B: oh! Yes. Sit down please.
V: thank you
B: so, how are you doing.
V I am doing fine, thank you
B That is good. Let start the interview. Are you ready?
V: yes, I am
B: first of all, let me introduce myself . I am the main manager of this market. As you know there is an open position in my department and I need to fill this position as soon as possible.
V: Please, tell me a little bit about this position.
B: the new employee will have to work as a shop-assistant.
V: What type of qualification do you require?
B: I require a college degree in finance. Some working experience would be helpful.
V: what   experience do you require?
B:Doing selling work is good. Have you ever worked at a such field? What is your qualification?
V: I have a technical school degree. And my profession is a book-keeper and cashier. I  have been working for six month at a similar shop.
B: What are you looking for a job?
V: The job should help me see is all about. I have learned a lot at school and it is a time for me to put them into practice.
B: Anything else?
V: Also hope that it will help me grow in my field.
B: Why should I hire you?
V: I am a hard working person and fast learner and get along fine with people.
B: OK Do you mind to working long hours?
V: No, I do not.
B: OK Have you any questions to me?
V: No, I think I have a pretty good understanding of the job and I hope to hope to have an opportunity to work for you.
B: nice to meet you. Thank you for your coming
V: nice to meet you too.
B: We`ll give you to know our decision. Good bye
V Good bye